ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Sunday, 16 January 2011

Giani Gian Singh and the Guru Granth and Guru Panth


ਦੋਹਰਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਤੈ ਦਸਮ ਲੌ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਕੀ ਟੇਕ ਗਹਿ ਪੂਰਨ ਥਿਯ ਗ੍ਰੰਥ ਯਹਿ ਦਯਾ ਸਰਬ ਹਰਿ ਏਕ ੨੭੭

doharÁ . Ádi gurç tÄ dasama lÖ graMTa paMTa kÅ qek gahi pçrana Tiya graMTa yahi dayÁ saraba hari eka .277 .

Take the support of Adi Guru Granth sahib, Dasam Granth sahib and the Panth. Hold on completely to these Granths that are the complete compassion of the One Hari.227.Giani Gian Singh, Sri Guru Panth Prakash, Volume 5, ed. Singh Sahib Giani Kirpal Singh Ji.

Old sarbloh.com site back up

For those of you who enjoyed the sarbloh.com site back in the day here it is:

www.nihang.net