ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Saturday, 12 June 2010

Osho talking about Guru Granth Sahib


GURU GRANTHA has compiled the sayings of ten living masters, ten enlightened ones. I say that no other book can be compared to it. It is incomparable. Nanak says, "Ek omkar satnam -- only one thing is true, the name of the inexpressible." In the East we call it omkar, om -- only that is true. The sound of the soundless... the silence that pervades after the sound has left...ek omkar satnam.
- Books I Have Loved, Chapter #7 - OSHO


ਪਉੜੀ ॥

pourree ||

Pauree:


ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ ॥

oua(n) guramukh keeou akaaraa ||

ONG: The One Universal Creator created the Creation through the Word of the Primal Guru.


ਏਕਹਿ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥

eaekehi sooth parovanehaaraa ||

He strung it upon His one thread.


ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰੰ ॥

bhi(n)n bhi(n)n thrai gun bisathhaara(n) ||

He created the diverse expanse of the three qualities.


ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੰ ॥

niragun thae saragun dhrisattaara(n) ||

From formless, He appeared as form.


ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥

sagal bhaath kar karehi oupaaeiou ||

The Creator has created the creation of all sorts.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ ॥

janam maran man mohu badtaaeiou ||

The attachment of the mind has led to birth and death.


ਦੁਹੂ ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਪਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥

dhuhoo bhaath thae aap niraaraa ||

He Himself is above both, untouched and unaffected.


ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥

naanak a(n)th n paaraavaaraa ||2||

O Nanak, He has no end or limitation. ||2||

Friday, 11 June 2010

Dalai Lama

"Anger cannot be overcome by anger. If a person shows anger to you, and you show anger in return, the result is a disaster. In contrast, if you control your anger and show its opposite - love, compassion, tolerance, and patience - then not only will you remain in peace, but the anger of others also will gradually diminish."