ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Friday, 28 May 2010

The One in the Universe dwells in the body

The mystic Peepaa:
kaayo dhaevaa kaaeiao dhaeval kaaeiao ja(n)gam jaathee
Within the body, the Divine Lord is embodied. The body is the temple, the place of pilgrimage, and the pilgrim.
kaaeiao dhhoop dheep neebaedhaa kaaeiao poojo paathee 1
Within the body are incense, lamps and offerings. Within the body are the flower offerings. 1
kaaeiaa bahu kha(n)dd khojathae nav nidhh paaee
I searched throughout many realms, but I found the nine treasures within the body.
naa kashh aaeibo naa kashh jaaeibo raam kee dhuhaaee 1 rehaao
Nothing comes, and nothing goes; I pray to Ram for Mercy. 1Pause
jo brehama(n)ddae soee pi(n)ddae jo khojai so paavai
The One who pervades the Universe also dwells in the body; whoever seeks, finds.
peepaa pranavai param thath hai sathigur hoe lakhaavai 23
Peepaa prays, the supreme essence; reveals through the True Guru. 23
ਪੀਪਾ ॥ ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥ ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥੨॥੩॥

No comments: