ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Tuesday, 13 July 2010

Udasi - the ascetic Sikh by Guru Nanak


ਮਃ ੧ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜਿ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸੁ ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸੁ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢਿ ਤਿਸੁ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ਬੋਲੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ੪
First Mehla:
so oudhaasee j paalae oudhaas
The Udasi, who embraces renunciation.
aradhh ouradhh karae nira(n)jan vaas
Sees the Immaculate One dwelling in both the upper and lower regions.
cha(n)dh sooraj kee paaeae ga(n)dt
balances the sun and the moon energies.
this oudhaasee kaa parrai n ka(n)dhh
The body-wall of such an Udasi does not collapse.
bolai gopee cha(n)dh sath saroop
Says Gopi Chand, the embodiment of Truth;
param tha(n)th mehi raekh n roop 4
the supreme essence of reality has no shape or form. 4

No comments: