ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Monday, 19 November 2012

ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ 
ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਯਹੈ ਹਮਾਰੈ ਪੀਰ ॥੩॥

As, Kripan (sword), Khanda, Khadag (sword), Tupak (gun), Tabar (hatched), Teer (arrow), Saif (sword), Sarohi and Saihathi, all these are our adorable seniors.3.


Sri Dasam Guru Ka Granth Sahib ( Sri Dasam Granth sahib Ji)

No comments: