ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Tuesday, 12 March 2013

The translation of a shabad sung in English and Spanish by Snatam Kaur

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

goojaree mehalaa 5 || 

Goojaree, Fifth Mehla: 

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ 

jis simarath sabh kilavikh naasehi pitharee hoe oudhhaaro || 

Remembering Him, all sins are erased, and ones generations are saved. 

ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੁਮ@ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥ 

so har har thumh sadh hee jaapahu jaa kaa a(n)th n paaro ||1|| 

So meditate continually on the Lord, Har, Har; He has no end or limitation. ||1||

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 

poothaa maathaa kee aasees || 

O son, this is your mother's hope and prayer,

ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਤੁਮ@ ਕਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

nimakh n bisaro thumh ko har har sadhaa bhajahu jagadhees ||1|| rehaao || 

that you may never forget the Lord, Har, Har, even for an instant. May you ever vibrate upon the Lord of the Universe. ||1||Pause|| 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮ@ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

sathigur thumh ko hoe dhaeiaalaa sa(n)thasa(n)g thaeree preeth || 

May the True Guru be kind to you, and may you love the Society of the Saints. 

ਕਾਪੜੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਿ ॥੨॥ 

kaaparr path paramaesar raakhee bhojan keerathan neeth ||2|| 

May the preservation of your honor by the Transcendent Lord be your clothes, and may the singing of His Praises be your food. ||2|| 

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥ 

a(n)mrith peevahu sadhaa chir jeevahu har simarath anadh ana(n)thaa || 

So drink in forever the Ambrosial Nectar; may you live long, and may the meditative remembrance of the Lord give you infinite delight. 

ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ra(n)g thamaasaa pooran aasaa kabehi n biaapai chi(n)thaa ||3|| 

May joy and pleasure be yours; may your hopes be fulfilled, and may you never be troubled by worries. ||3|| 

ਭਵਰੁ ਤੁਮ@ਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ 

bhavar thumhaaraa eihu man hovo har charanaa hohu koulaa || 

Let this mind of yours be the bumble bee, and let the Lord's feet be the lotus flower. 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ 

naanak dhaas oun sa(n)g lapattaaeiou jio boo(n)dhehi chaathrik moulaa ||4||3||4|| 

Says servant Nanak, attach your mind to them, and blossom forth like the song-bird, upon finding the rain-drop. ||4||3||4||

No comments: