ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Monday, 3 August 2015

Shiv in Sarbloh Granth Sahib is about Parmesvar not the demi-God Shiva.

An interesting Interview with Baba Santa Singh on the issue of 'Siv sarup'. Where Baba ji makes it clear that Khalsa is not the sarup of Shiva. Here is a transcript of a recording where Baba Santa Singh clarifies the passage from the Sarbloh Granth Sahib where the term 'Siv Sarup' is used. Please listen to the whole recording (not just the first 20 seconds), with the transcript of it below. https://soundcloud.com/kamalroop-singh/baba-santa-singh-shiv-sarup-part-1mp3

0:00-0:04 - Rajinder Singh: 'hon apane jirrey 'shiv saroop' ji baba ji ih da ki'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: 'ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 'ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ' ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੁ ਦਾ ਕੀ'
Baba Ji now that term 'form of Shiv' what does it [mean]?

0:05 - Uday Singh: 'ih khalsa kende a ke shiv saroop ve khalse nu ve kende dende'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ: ਇਹੁ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿੰਦੇ.
This Khalsa [Rajinder Singh] is saying that 'the form of Shiv' is also given to the Khalsa.

0:08 - Rajinder Singh: 'khalsa nu shiv saroop vi kenda'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ
The Khalsa is also called 'Shiv Sarup'

0:11-0:19 Baba Santa Singh: 'shiv saroop hai farla....... kesha'
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫਰਲਾ.... ਕੇਸ਼ਾ'
The form of Shiv is the farla....the kesh.

0:20 - 0:45 Uday Singh: 'ik mint sanu gal baba nu nu bolan devoh ik mint sanu gal mai baitha sanu gal' ih neela kende shiv saroop ih viakhia chaundey jadda ih shiv sarup jimme, bharat na sambat hai ga ji'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ: ਏਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂ ਗਲ ਬਾਬਾ ਨੂ ਬੋਲਣ ਦੇਵੋ ਏਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂ ਮੈਂ ਬੇਠਾ ਸਾਨੂ ਗਲ ' ਇਹ ਨੀਲਾ ਕੇਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਚਾਉਂਦੇ ਜਾਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਜਿਮ੍ਮੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਬਤ ਹੈ ਜੀ
One minute, listen to what Baba ji says and let him speak, I am sitting here, please listen. This blue bana of the form of Shiv, they want a greater explantion of it, about this form of Shiv, does it have a relationship with Indian [mythology]?

0:46 - Baba Santa Singh: 'Nahi'.
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਨਹੀ
No.

0:49 - Uday Singh: 'Shiv Sarup khalse nu kaley 'shiv sarup' kehya gaya ih dey barey'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ: ' ਸਿਵ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਨੂ ਕਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
Why is the Khalsa called 'Shiv Sarup' they are asking about this?

0:52 - Baba Santa Singh: Khalsa pardhan hai pardhan Khalsa
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ: ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈ
The Khalsa is the highest, the highest is the Khalsa.

0:54 - Uday Singh: 'Shiv matlab Akal Purakh da naam hai?'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਿਵ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ?
Is the name Shiv the name of Akal Purakh (God)?

0:57 - Baba santa singh: hai 'yes'
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ "ਯੇਸ"
Yes

0:58 - Uday Singh: akali apa man dey akal purakh akali akal purakh ki fauj hai
ਉਦਯ ਸਿੰਘ: ਅਕਾਲੀ ਆਪਾ ਮਾਣਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੋਜ ਹੈ
The Akalis we believe that the Akalis are of Akal Purakh and [his] army.

1:01 - 1:08 - Baba Santa Singh: hanji 'Shiv sarup' Khalsa pardhan'
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ; ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ "
Yes, the form of Siv the Khalsa is the chief.

1:11 - Other Nihang Singh: 'Shiv da arth kenda a'
ਬਾਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਂਦਾ
They are asking the meaning of the word Shiv.

1:13 - Baba Santa Singh: 'Shiv parmesvar'
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ"
Shiv Parmesvar [God]

1:15 - Uday Singh: 'Shiv Parmesvar da Shiv ji to nahi sambodanhana,'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ ; ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋ ਨਹੀ ਸਮ੍ਬੋਧਨ
That Shiv is God and not joined to the god Shiva.

1:17 - Baba Santa Singh': na
ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਨਾ
No.

1:22 - 1:33 - Uday Singh: 'Shiv sarup jana matlab Shiv, Shiv ji da sambandat nahi - Akal Purakh da hai Akali vi hai Akal Purakh da sarop ve kenda a ta Shiv sarup ve kenda a Shiv Akal na da nam hai Akal da sambodak hai'
ਉਦਯ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਬੰਦਿਤ ਨਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੇਂਦਾ ਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੇਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮ੍ਬੋਧਕ ਹੈ.
The meaning of the word Shiv Sarup, has no relationship to Shiv ji, it is a name of God, the form of an Akali is the form of Akal Purakh, which is called the Shiv Sarup, Shiv is the name of Akal, and addressed to [Akal Purakh].

We can only conclude that the individuals propagating this ideology are making fools out of people who do not understand Punjabi, and those that have a limited understanding of their own Mother tongue! They are also ruining the memory of one of the greatest scholars the Panth has known Akali Nihang 96 krori Jathedar Baba Santa Singh ji.

In the words of Guru Gobind Singh from the Sri Dasam Granth Sahib in the Chaupai Sahib, it is clear:

Mahadev kau kehat sada Shiv. Nirankar ka chenat nahi bhiv.
ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ॥੩੯੨॥
महांदेव कौ कहत सदा शिव ॥ निरंकार का चीनत नहि भिव ॥३९२॥
He calls Shiva "The Eternal Lord, "but he does not know the secret of the Formless Lord.392.


No comments: