ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Saturday, 17 April 2010

Good over evil

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਾ ਪਰਤੀਤਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੁ ਹਰਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ॥ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮਿ ਮਾਰਦਾ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ ॥ ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥
har kee bhagathaa paratheeth har sabh kishh jaanadhaa. The Lord's devotees have faith in Him. The Lord knows everything. har jaevadd naahee koee jaan har dhharam beechaaradhaa. No one is as great a Knower as the Lord; the Lord administers righteous justice. kaarraa a(n)dhaesaa kio keejai jaa naahee adhharam maaradhaa Why should we feel any burning anxiety, since the Lord does not punish without just cause? sachaa saahib sach niaao paapee nar haaradhaa. True is the Master, and True is His Justice; only the sinners are defeated. saalaahihu bhagathahu kar jorr har bhagath jan thaaradhaa 18. O devotees, praise the Lord with your palms pressed together; the Lord saves His humble devotees. 18

No comments: