ਸ੍ਰੀਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹ

Friday, 9 April 2010

A blind Nihang Singh does beautiful Kirtan at the Gurdwara of Mata Sahib Deva jiਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥ ਚਉਕੀ ਚਉਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਰਿ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਕਰੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ ॥ ਅਨਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥

Sorat'h, Fifth Mehla:
gur kaa sabadh rakhavaarae
The Word of the Guru's Shabad is my Saving Grace.
choukee chougiradh hamaarae
It is a guardian posted on all four sides around me.
raam naam man laagaa
My mind is attached to the Lord's Name.
jam lajaae kar bhaagaa 1

The Messenger of Death has run away in shame. 1
prabh jee thoo maero sukhadhaathaa
O Dear Lord, You are my Giver of peace.
ba(n)dhhan kaatt karae man niramal pooran purakh bidhhaathaa rehaao
The Perfect Lord, the Architect of Destiny, has shattered my bonds, and made my mind immaculately pure. Pause
naanak prabh abinaasee
O Nanak, God is eternal and imperishable.
thaa kee saev n birathhee jaasee
Service to Him shall never go unrewarded.
anadh karehi thaerae dhaasaa
Your slaves are in bliss;
jap pooran hoee aasaa 2468
chanting and meditating, their desires are fulfilled. 2468

Reblog this post [with Zemanta]


2 comments:

Anonymous said...

I think your blog is really good keep up the good work. Thanx

Amarjeet Singh said...

bought tears! thanks Kamaroop Singh ji for sharing ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji.....